Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
2018-10-26

W Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi skierowane są w stronę szkół i nauczycieli.

Na uroczystym spotkaniu w dniu 24 października 2018 r. wójt Andrzej Wieczyński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu gminy Obrowo na ręce dyrektorów szkół, serdeczne podziękowania za codzienny trud wkładany w organizację pracy szkoły, za kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia, a także za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej, które przekładają się m.in. na imponujące wyniki w nauce i sukcesy uczniów.

Wójt Andrzej Wieczyński z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował nagrodami finansowymi w 2018 r. najlepszych z najlepszych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, a mianowicie:

1. Pani mgr Anecie Dobrzyńskiej - nauczycielce języka polskiego w Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. Nagroda za m. in. pomysły i koordynowanie wieloma projektami realizowanymi w szkole i środowisku lokalnym. Za osiąganie przez uczniów wysokich wyników w konkursach przedmiotowych, recytatorskich i ortograficznych.

2. Pani mgr Danucie Szwed - Salejko – nauczycielce historii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie, która w bieżącym roku szkolnym pełni funkcję wicedyrektora szkoły  w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Nagroda m. in. za wspieranie i zaangażowanie się w realizację zadań realizowanych w zakresie współpracy międzynarodowej.

3. Panu mgr Krzysztofowi Peretowi – nauczycielowi języka polskiego i historii, pełniącego też funkcję lidera zespołu ds. nowelizacji statutu ZS w Dobrzejewicach. Nagroda m. in. za prowadzenie zajęć w sposób nowatorski, za osiąganie przez uczniów wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, za prowadzenie zajęć otwartych i aktywizowanie środowiska rodziców.

5.  Panu mgr Dariuszowi Machajewskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego i przyrody w ZS w Brzozówce. Nagroda m. in. za kreatywność i otwartość, a także za podejmowanie wciąż nowych wyzwań, za doskonalenie swojego warsztatu pracy, za opracowanie i realizowanie autorskiego programu nauczania gier zespołowych dla dziewcząt klas IV-VIII – „Więcej ruchu”, a także za koordynowanie działań prozdrowotnych.

6. Pani mgr Renacie Kwiatkowskiej – v-ce dyrektor, logopedzie, terapeutce wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w ZS w Brzozówce. Nagroda m. in. za wzorowe kierowanie i nadzór nad pracą nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli klas 1-3 i zespołu ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu. Za pozyskiwanie partnerów i sponsorów dla placówki oraz wzorową dbałość o atrakcyjny i aktualny wystrój przedszkola i szkoły.

7. Pani mgr Bożenie Cybulskiej – nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Obrowie. Nagroda m.in. za wzorową pracę i skuteczne stosowanie bardzo urozmaiconych form oraz metod pracy. Za wyróżniającą dbałość o warsztat pracy, tworzenie nowych pomocy dydaktycznych i zabieganie o pomoc w wyposażeniu swojego warsztatu pracy. Ja również za doskonałe organizowanie życia kulturalnego nie tylko w grupie, ale w całym szeroko rozumianym środowisku szkolnym.

8. Panu mgr Maciejowi Bandrowskiemu – nauczycielowi historii i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Obrowie. Nagroda m.in. za wzorową pracę, za uznanie i pełne zaufanie młodzieży gimnazjalnej oraz za inspirowanie uczniów do rozszerzania szkolnej wiedzy w pozaszkolnych programach i udział w konkursach, w których młodzież osiągnęła wysokie wyróżnienia. 

9. Panu mgr Dariuszowi Zaleśnemu – nauczycielowi gry na saksofonie w PSM I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Nagroda m. in. za olbrzymie zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, reprezentowanie szkoły na zewnątrz w koncertach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

10. Pani mgr Agnieszce Kilińskiej - nauczycielce języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Łążynie II. Nagroda m. in. za wzorową pracę, wprowadzanie innowacji dydaktycznych i osiąganie wysokich wyników nauczania.

11. Pani Urszuli Pniewskiej – referentowi administracyjnemu i intendentce w Szkole Podstawowej w Łążynie II. Nagroda m. in. za wzorową pracę, za kreatywność
i wykonywanie szeregu zadań wykraczających poza swoje obowiązki służbowe, a także za pomoc i wsparcie merytoryczne we wszystkich czynnościach administracyjnych.

12. Pani mgr Katarzynie Bendkowskiej - nauczycielka języka angielskiego w ZS w Osieku nad Wisłą. Nagroda m. in. za wzorową pracę i ogromne zaangażowanie w przygotowywaniu projektu Erasmus, a także za empatię i wrażliwość na drugiego człowieka.

13. Pani Barbarze Sikorskiej – nauczycielce wychowania przedszkolnego w ZS w Osieku nad Wisłą. Nagroda m.in. za wzorową opiekę nad dziećmi i skuteczne stosowanie bardzo urozmaiconych form oraz metod pracy wpływających na rozwój psychofizyczny wychowanków. Za tworzenie nowych pomocy dydaktycznych i zabieganie o pomoc w wyposażeniu swojego warsztatu pracy celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć w przedszkolu.

Nie byłoby tych wspaniałych nauczycieli i wysokich wyników nauczania, bez odpowiedniego koordynowania pracy szkół i dbania o ich rozwój. O to wszystko dbają wzorowo Dyrektorzy obrowskich szkół w osobach:

  1. mgr Anna Koźlikowska – Dyrektor ZS w Brzozówce
  2. mgr inz. Janusz Iwański – Dyrektor ZS w Dobrzejewicach
  3. mgr Hanna Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie II
  4. mgr Artur Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie
  5. mgr Mariola Majrowska – Dyrektor PSM I Stopnie w Osieku nad Wisłą
  6. mgr Katarzyna Wachowska – Dyrektor ZS w Osieku nad Wisłą.

Niech efektom wychowawczym i efektywnej współpracy z rodzicami oraz zaufaniu i szacunkowi uczniów towarzyszy Państwa spełnienie zawodowe w kolejnych latach, podkreślił na zakończenie spotkania wójt Andrzej Wieczyński.

Marzena Słupczewska
Justyna Wiśniewska

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.