Pomoc finansowa na posiłek w szkole

Pomoc finansowa na posiłek w szkole
2020-09-16

GOPS przypomina o możliwości uzyskania pomocy finansowej w formie posiłku dla dzieci w szkołach. Wnioski o dożywianie przyjmowane są przez cały rok szkolny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie przez cały rok szkolny przyjmuje wnioski o dożywianie dzieci w szkołach. Rodzice lub opiekunowie składający wniosek powinni pamiętać, że na mocy wydanej decyzji dożywianie rozpocznie się jednak od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Formularz wniosku można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać ze strony www.gopsobrowo.pl (zakładka: Druki do pobrania) Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło), zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 2. decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, jeżeli nie znajduje się w aktach,
 3. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 4. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS,
 6. decyzję o przyznaniu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 7. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  1) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie strony oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS, 
  2) opodatkowaną na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.