Szkolne stypendium socjalne. Sprawdź wniosek przed złożeniem

Szkolne stypendium socjalne. Sprawdź wniosek przed złożeniem
2020-08-31

Trwa nabór wniosków o szkolne stypendium socjalne. Prosimy o sprawdzenie, czy składany przez Państwa wniosek jest kompletny i czy uzupełnione są w nim wszystkie pola. Pracownicy urzędu przyjmujący dokumenty nie mogą dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień w Państwa dokumentach.

Trwa nabór wniosków o szkolne stypendium socjalne. Aby usprawnić przyjmowanie dokumentów, przypominamy najważniejsze sprawy:

  • miesięczna wysokość dochodu rodziny do stypendium jest naliczana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
  • we wniosku muszą być uzupełnione wszystkie wymagane pola. Pracownicy urzędu przyjmujący dokumenty nie mogą dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień w Państwa dokumentach;
  • wniosek musi być kompletny – musi zawierać wszystkie załączniki, w tym zaświadczenie o zatrudnieniu.

Pobierz prawidłowy wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu członka rodziny

W przypadku wątpliwości, zanim złożą Państwo lub wyślą wniosek, prosimy o kontakt z działem oświaty urzędu gminy w Obrowie: tel. 56 678 60 22 wew. 159, e-mail: edukacja@obrowo.pl

Dla ułatwienia:

Wyciąg z aktualnego regulaminu stypendiów szkolnych:
1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach ;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Dochód rodziny dokumentuje się w szczególności poprzez:
1) decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub dowód otrzymania (odcinki) renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub wypłat alimentów,
2) orzeczenie o niepełnosprawności;
3) zaświadczenie  o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
4) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
5) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
6) zaświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
7) zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
8) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
9) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
10) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
11) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy
12) inne.

Art.  8.  Ustawy o pomocy społecznej
(…) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach ;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. (…)


5.  W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

Tutaj dodatkowe informacje o stypendium socjalnym

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.