UWAGA MIESZKAŃCY GMINY OBROWO!

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY OBROWO!
2019-07-02

Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkich mieszkańców Gminy Obrowo, chcących skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych programu „Rodzina 500+”, programu „Dobry start” 300+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że WYDAWANIE i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01 SIERPNIA 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1500, wtorki od 730 do 1600, piątki – wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Ponadto istnieje możliwość składania wniosków na ww. świadczenia drogą elektroniczną od dnia 01 LIPCA 2019 r.

 

STARY OKRES (2018/2019) składania wniosków na:

Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.06.2019 r.

Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2019 r.

Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2019 r.

 

NOWY OKRES (2019/2020) składania wniosków na:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

możliwe jest od dnia 01.08.2019 r., a dla wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.2019 r.

 

NOWY OKRES (2019/2021) składania wniosków na:

świadczenia wychowawcze „500+”

możliwe jest od dnia 01.08.2019 r., a dla wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.201 9r.

 

NOWY OKRES (2019/2020) składania wniosków na:

program „Dobry start” 300+

możliwe jest od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.11.2019 r., a dla wniosków składanych drogą elektroniczną
od dnia 01.07.2019 r. Wnioski złożone po dniu 30.11.2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

informujemy, że jeżeli wnioskodawca lub inny dorosły członek rodziny wnioskodawcy: pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub jest delegowany przez polskiego pracodawcę poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - Wójt Gminy Obrowo ma obowiązek skierować sprawę do rozpatrzenia przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Ze względu na możliwość wystąpienia elementu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego powyższe sprawy mogą być rozpatrywane w dłuższym terminie.

 

UWAGA!!!

Od dnia 01.07.2019 r. w programie 500+ świadczenie wychowawcze przestaje obowiązywać kryterium dochodowe oraz przyznanie świadczenia będzie w formie informacji, a nie jak dotychczas decyzji administracyjnej. Wnioskodawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wniosku bez dodatkowych oświadczeń za wyjątkiem osób, których dotyczy koordynacja (wymagane uzupełnienie wniosku w części dotyczącej koordynacji oraz dodatkowy załącznik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

W świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i programie „Dobry start” 300+ wniosek i wymagane załączniki pozostają bez zmian (obowiązuje kryterium dochodowe, dane szkoły dziecka).

 

Dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

dokumenty, które mogą stanowić załączniki do ww. wniosków:

 1. świadectwa pracy począwszy od roku 2018 r.
 2. Pit-y 11 za 2018 r.
 3. Pit-y 8c za 2018 r.
 4. Pit-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2018 r.
 5. umowy o dzieło
 6. umowy zlecenia
 7. umowy o pracę
 8. dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 9. informacje o dochodach nieopodatkowanych za 2018r.

(w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)

 1. zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione
  z data wydania po 01 września 2019 r.)
 2. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka
 3. prawomocne postanowienia, orzeczenia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo
  do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów)
 4. nakazy płatnicze za 2018 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 5. zaświadczenia z KRUS za 2018 r. o wysokości zasiłków chorobowych

      (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)

 • zaświadczenia z KRUS / ZUS za 2018 r. o składkach zdrowotnych

      (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty)

 1. zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji w 2018 r.

      (wystawione z datą nie wcześniej niż 01 sierpnia 2019 r.)

 1. zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w 2018 r.
 2. numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 3. oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (forma ryczałtu lub karty podatkowej wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zryczałtowany podatek dochodowy)
 4. umowy dzierżawy.

 

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. druki wniosków oraz oświadczenia będzie można także pobrać ze strony internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki „druki do pobrania”.

 

WYPŁATY:

Dot. programu „Dobry start” 300+:

wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc
od dnia złożenia wniosku.

 

Dot. programu świadczenie wychowawcze 500+:

wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. wypłata najpóźniej do dni 31.10.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.

wnioski złożone od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2019 r.

 

Dot. świadczeń rodzinnych:

wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2020 r.

 

Dot. funduszu alimentacyjnego:

wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. wypłata najpóźniej do dni 31.10.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

wnioski złożone od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.

wnioski złożone od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2020 r.

 

Bardzo WAŻNE!

Przypominamy, że wnioski na ww. świadczenia należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania a nie zameldowania tj. w przypadku mieszkańców Gminy Obrowo do Wójta Gminy Obrowo.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.