Wyjaśnienie

Wyjaśnienie
2018-10-26

Wójt Gminy Obrowo mając na uwadze potrzeby Gminy i jej mieszkańców w zakresie działań planistycznych, wystąpił z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Ustalenia przyjęte w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo” zatwierdzonym w 2000r. nie nadążają za procesami ekonomicznymi i społecznymi, a tym samym uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju Gminy. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność racjonalnego zagospodarowania terenów niezabudowanych, stwarzających wielorakie możliwości wykorzystania terenu, Wójt uznał za celowe przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo.

Zmiana Studium wynika z bieżącej sytuacji i potrzeb Gminy, w szczególności
z dużego zapotrzebowania na tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zwiększonego zapotrzebowania na tereny inwestycyjne czy poszukiwanie nowych terenów pod tworzenie małych zakładów usługowo – produkcyjnych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, określane
w skrócie jako „Studium”, jest dokumentem planistycznym sporządzanym na szczeblu gminnym. Studium, w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest aktem prawa miejscowego
.

 

Co oznacza przeznaczenie działek w studium ?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to akt polityki przestrzennej gminy. Oznacza to, że gmina przy realizacji swojej polityki przestrzennej winna przede wszystkim opierać się na tym dokumencie. Jednak ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dała możliwość przekształcania gruntów na dwa sposoby:

  • pierwszy, najpowszechniejszy to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie
    z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • drugi sposób, to zmiana przeznaczenia poprzez sporządzenie i uchwalenie planu miejscowego, który nie może być sprzeczny ze Studium.

Z czym wiąże się przeznaczenie działki w Studium?

Na podstawie Studium nie następuje zmiana przeznaczenie działki na budowlaną.
Problem pojawia się, gdy działka jest objęta planem miejscowym, a my chcemy zmienić jej przeznaczenie. W takim przypadku należy przede wszystkim zajrzeć do Studium. Jeśli okaże się, że przeznaczenie w Studium jest inne od tego, na jakie zmierzamy przekształcić działkę, konieczna będzie najpierw zmiana Studium.

Studium jest wiążące dla sporządzonych lub zmienianych planów miejscowych. Rozwiązania planu miejscowego nie mogą być sprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli w Studium nasza działka ma przeznaczenie produkcyjne to w planie miejscowym (jeśli gmina go sporządzi) musi zostać utrzymane przeznaczenie produkcyjne. Jeśli zabudowa usługowa w Studium, to analogicznie w planie również usługi itd.
 
Kiedy potrzebna jest zmiana Studium?

Czasami nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy, a jedynym rozwiązaniem jest plan miejscowy. Jeśli w Studium nasza działka jest na przykład lasem lub rolą to konieczna jest najpierw zmiana Studium, a później uchwalenie planu miejscowego.

Analogicznie jest w przypadku gdy jesteśmy właścicielem terenu oznaczonego w ewidencji jako Ls, aby zmienić przeznaczenie tego terenu musimy wystąpić z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego, aby go procedować przeznaczenie musi być zgodne z przeznaczeniem
w Studium.

W przypadku braku takiej zgodność jedynym wyjściem jest zmiana Studium.

Jak doprowadzić do zmiany Studium?

Złożyć wniosek do gminy. Wystarczy napisać, jakiej działki zmiana ma dotyczyć i na jaką funkcję chcemy zmienić jej przeznaczenie w Studium.

 

Jakie prawa przysługują nam w trakcie opracowywania zmiany Studium?

W procesie zmiany Studium występują dwa etapy, w których możemy bezpośrednio uczestniczyć. Pierwszym z nich jest moment zbierania wniosków do Studium, a drugim wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, które następuje pod koniec całej procedury. W tym czasie organizowana jest również dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami Studium. Na tym etapie możemy składać uwagi do projektu zmiany Studium.

Na co jeszcze należy zwracać uwagę przy Studium?

Podsumowując. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc na jego podstawie nie następuje żadna zmiana przeznaczenia terenu. Studium jest wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami Studium.

Z uwagi na powyższe, przystąpiono do procedury zmiany obowiązującego Studium.  


Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, sekretariat pokój nr 1 w godzinach urzędowania, bądź przesłać na adres mailowy: obrowo@obrowo.pl do dnia 12 listopada 2018r.

Wniosek dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, w zakładce "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.