Skarbnik

JOANNA FALEŃSKA

data urodzenia:
  • 4 maja 1978 roku 
wykształcenie:
  • wyższe magisterskie
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
praca:
  • Starostwo Powiatowe w Toruniu
  • Urząd Gminy w Obrowie 
kontakt:
  • Urząd Gminy w Obrowie pokój nr 17
  • telefon służbowy: (56) 678 60 22 wew. 154

Do zadań i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:
1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy wraz z załącznikami.
2. Przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Gminy oraz projektów zarządzeń Wójta w sprawie  zmiany budżetu.
3. Sporządzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych.
4. Sporządzanie planów finansowych zadań zleconych przez administrację rządową.
5. Sporządzanie wieloletnich prognoz sytuacji finansowej gminy.
6. Sporządzanie sprawozdań:
Rb NDS – o nadwyżce, deficycie,
Rb Z  - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
Rb – ST – roczne sprawozdanie o stanie środków jednostki samorządu terytorialnego.
7. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu gminy.
8. Sporządzanie łącznego rachunku zysku i strat, bilansu oraz zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej.
9. Sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostek  samorządu terytorialnego .
10. Sporządzanie półrocznego i rocznego  sprawozdania opisowego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
11. Przygotowywanie materiałów finansowych na posiedzenia Sesji Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
12. Składanie podpisu na wszystkich dokumentach stanowiących podstawę wypłaty (listy wynagrodzeń, faktury i inne dokumenty wypłaty) .
13. Składanie kontrasygnaty na umowach z Wójtem Gminy Obrowo oraz znajdujących  pokrycie w budżecie gminy przedkładanych przez odpowiedzialnych za daną dziedzinę pracowników merytorycznych.
14. Negocjowanie z bankami wysokości oprocentowania lokat terminowych na rachunkach bankowych.
15. Podpisywanie dyspozycji do banków (czeki, przelewy).
16. Bieżąca aktualizacja zakresów czynności wspólnie z Sekretarzem Gminy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.
17. Bieżące nadzorowanie pracy Referatu Planowania i Finansów.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.