Wójt

mgr  ANDRZEJ WIECZYŃSKI

data urodzenia:

  • 20 lipca 1962 roku
     

wykształcenie:

  • wyższe
  • kierunek - socjologia
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
     

praca:

  • Wojewódzki Szpital Zespolony W Toruniu
  • Urząd Gminy Obrowo
  • Urząd Gminy Łysomice
  • Urząd Marszałkowski
     

kontakt:

  • Urząd Gminy Obrowo pokój nr 1
  • telefon służbowy (056) 678 60 22
  • e- mail: obrowo@obrowo.pl

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach.
2. Wójt jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a także zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3.  Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych obowiązujących przepisów.
4.  Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i pracą Urzędu Gminy,
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy, 
3) wykonywanie uchwał Rady Gminy,
4) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,
5) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej; Wójt może upoważnić Sekretarza Gminy lub innego pracownika Urzędu do wydawania decyzji administarcyjnych w imieniu Wójta,
6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem  Gminy, 
7) podejmowanie decyzji nienależących do kompetencji Rady Gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, 
8) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz utrzymywanie kontaktów z organami tych administracji,
9) ogłaszanie uchwał Rady Gminy i innych aktów prawa oraz przekazywanie ich do Wojewody,
10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
11) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
13) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności podległych pracowników,
14) wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
15) informowanie Wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego,
16) składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta oraz składanie wyjaśnień na złożone zapytania i interpelacje,
17)  sprawowanie nadzoru nad działalnością:
      - Sekretarza Gminy,
      - Skarbnika Gminy,
      - kierowników referatów,
      - wszystkich samodzielnych stanowisk,
      - stanowisk pomocniczych. 
  18) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.