Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne na obszarze gminy Obrowo jest efektem złożonych zależności uwarunkowanych czynnikami przyrodniczymi oraz społeczno –gospodarczymi.

Wiodącą formą użytkowania ziemi w gminie Obrowo są użytki rolne, które stanowią prawie 55% ogólnej powierzchni gruntów oraz lasy zajmujące obecnie ponad 35 % powierzchni gruntów w gminie.

Przestrzenny rozkład sieci komunikacyjnej gminy Obrowo wyznacza sieć drogowa i kolejowa. Ruch drogowy na obszarze gminy obsługiwany jest przez sieć drogową zarządzaną przez kilku właścicieli, w zależności od funkcji danej drogi. Na obszarze gminy Obrowo wyróżnia się obecnie następujące poziomy:

 • droga krajowa nr 10, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne.
 • Istniejący układ drogowy odpowiada w zasadzie przestrzennemu rozkładowi
 • zabudowy gminy i w dostateczny sposób zabezpiecza wszystkie połączenia pomiędzy większymi miejscowościami i z układem zewnętrznym.

Charakter sieci osadniczej (czyli stopień rozproszenia lub skupienia osadnictwa) ma bardzo duży wpływ na poziom rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru.

Sieć osadniczą gminy Obrowo tworzy 21 sołectw, 22 wsie, oraz 1610 gospodarstw. Osiedla wiejskie na terenie gminy różnią się od siebie przede wszystkim wielkością oraz stopniem koncentracji gospodarstw wiejskich.

Głównym obszarem koncentracji ludności jest północna część gminy. Jest to związane z pozarolniczymi, zwłaszcza mieszkalnymi funkcjami wielu wsi tego regionu.

W południowej części gminy występują małe wsie, które są formą osadnictwa wiejskiego w regionach gospodarczo słabo rozwiniętych oraz na terenach cechujących się dużą lesistością.

Struktura osadnictwa wiejskiego gminy Obrowo ma charakter złożony, gdyż jest ona wynikiem nałożenia się uwarunkowań środowiska przyrodniczego (m.in. tereny użytkowane rolniczo na północy gminy i występowanie lasów na południu) i czynników historyczno – ekonomicznych, ( m.in. dróg komunikacyjnych na północy) różnicujących sposób zabudowy, wielkość wsi, stopień jej koncentracji.

 

Zagospodarowanie przestrzeni na terenie gminy Obrowo wyznaczają takie obszary funkcjonalne jak ( Ryc.1) :

- Tereny z funkcją mieszkaniową, obejmujące obszary sołectw Brzozówki, Głogowa, Dobrzejewic, Zawał, Kawęczyna oraz Obrowa;

- Tereny z funkcją usług komercyjnych, obejmujące pasmo wzdłuż obecnej drogi nr 10 ( na odcinku Brzozówka – Dobrzejewice) oraz obszar położony między planowaną trasą S-10 i obecną drogą nr 10 na odcinku Dobrzejewice – Zębówiec;

- Tereny z funkcją rekreacyjno – turystyczną, obejmujące obszar sołectw : Silno, Dzikowo, Osiek nad Wisłą i Smogorzewiec;

- Tereny z funkcją ogrodniczo – warzywniczą, obejmujący obszar położony na terenie sołectw: Głogowo i Dobrzejewice.

Ryc.1. Obszary funkcjonalne w Gninie Obrowo.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrowo.

 

Tereny z funkcją mieszkaniową

Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Zawały, Kawęczyn, Obrowo.

 

Charakterystyka:

 • istniejąca intensywna zabudowa mieszkaniowa na terenie wsi Brzozówka
 • duża podaż gruntów (zmiana charakteru z terenów rolnych na funkcję mieszkaniową)

 • tereny rolne o niskiej bonitacji

 • utrudnienia w uprawach rolniczych

 • bardzo atrakcyjne warunki zamieszkiwania

Tereny z funkcją rekreacyjno-turystyczną

Silno, Dzikowo, Osiek nad Wisłą i Smogorzewiec

Charakterystyka:

 • duża atrakcyjność rekreacyjna

 • urządzone ośrodki wypoczynkowo – rekreacyjne

 • przychylność władz i społeczeństwa dla tego typu usług

 • słabe warunki dla rozwoju rolnictwa

 • podaż terenów

 • duże zalesienie obszaru

 • bliskość Wisły, jeziora, stawy

Tereny z funkcją usług komercyjnych

pasmo wzdłuż obecnej drogi nr 10 (na odcinku Brzozówka – Dobrzejewice), oraz obszar położony między planowaną trasą S-10 i obecną drogą nr 10 na odcinku Dobrzejewice – Zębówiec

Charakterystyka:

 • istniejąca zabudowa usługowo – produkcyjna

 • rosnący popyt na działki usługowe

 • atrakcyjność lokalizacyjna

 • konkurencyjność do terenów miejskich Torunia i Lubicza

 • bezpośrednie sąsiedztwo trasy krajowej

Tereny z funkcją ogrodniczo –warzywniczą

Głogowo i Dobrzejewice.

Charakterystyka:

 • istniejący układ komunikacyjny z obrzeżną zabudową

 • dobra bonitacja gleb (III i IV)

 • potrzeba produkcji warzywniczo – ogrodniczej na „zielony” rynek Torunia

 • możliwość realizacji obiektów przetwórstwa i przechowalnictwa produkcji rolniczej

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.