Struktura organizacyjna

Pracą Urzędu kieruje Wójt - mgr Andrzej Wieczyński, przy pomocy Sekretarza gminy - Mirosławy Kłosińskiej i Skarbnika - Joanny Faleńskiej. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Sekretarz gminy.

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

REFERATY:

1). Referat Planowania i Finansów (RPiF) Skarbnik Gminy - Joanna Faleńska

Zadania i kompetencje

2). Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Zadania i kompetencje

3). Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej (RGWŚ) kierownik - Artur Słomkowski

Zadania i kompetencje

4). Referat Organizacyjno-Oświatowy (ROO) kierownik - Marzena Słupczewska

Zadania i kompetencje


STANOWISKA PRACY DS.:

1). Urząd Stanu Cywilnego (USC) Kierownik USC - Małgorzata Gerus

Zadania i kompetencje

2). Straż Gminna (SG) komendant - Łukasz Lewandowski

3). Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż. (OC) Inspektor - Sławomir Lewandowski

Zadania i kompetencje

4). Samodzielne stanowisko ds. informatycznych (SI) - Maciej Kamiński, Przemysław Cąbrowski

Zadania i kompetencje

5). Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony zdrowia (OZ) - Ewa Nowak

Zadania i kompetencje

6). Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego (AW)

7). Zespół do Spraw Informacji Niejawnych (ZSIN)

Zadania i kompetencje

8.) Radca Prawny (RP) mgr Judyta Reszkowska, Anna Zdziubany

Zadania i kompetencje


Rejestry i archiwa

Archiwum Gminy Obrowo znajduje się w budynku Urzędu Gminy.
Bliższych informacji udziela Joanna Myszkowska

tel: (56) 6786022

 


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Obrowo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek kierownika instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

5. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

8. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

9. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

11. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

ico_doc.gif KSIEGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY biblioteka 1

ico_doc.gif KSIEGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 2

ico_doc.gif WNIOSEK o odpis z rejestru instytucji kultury

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.