Informacje GOPS-u

Informacje GOPS-u
2019-06-10

Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie usług opiekuńczych oraz utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

 

I.  Usługi opiekuńcze

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Jest to pomoc adresowana do osób samotnych i niepełnosprawnych, polegająca głównie na wykonywaniu prac domowych, pielęgnacji, przygotowaniu posiłków, dostarczaniu leków i zakupów.

Jak wynika z rozeznania potrzeb w Gminie Obrowo, ta forma pomocy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to związane z rozbudową systemu pomocy środowiskowej w miejscu zamieszkania. Chodzi bowiem o to, aby mieszkaniec gminy pozostawał jak najdłużej w swoim środowisku. Poza tym, ta forma pomocy jest o wiele tańsza, aniżeli kierowanie mieszkańców do domów pomocy społecznej.

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/87/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 stycznia 2016r., od świadczonych usług naliczana jest procentowa odpłatność od kosztu
1 roboczogodziny który wynosi 12 zł, a także zależy od dochodu osoby korzystającej z usług.

Osoby, których dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, otrzymują pomoc w formie usług opiekuńczych nieodpłatnie.

W 2018r. na to zadanie wydatkowano kwotę 259.024,73 zł ze środków  samorządowych tytułem zatrudnienia opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych.

Zrealizowano 8.505 godzin usług. Pracę wykonuje 6 wykwalifikowanych opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych.

Z tej formy pomocy w 2018r. skorzystało 27 osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych, w tym:

- 16 osób samotnych i samotnie zamieszkałych

- 11 osób w rodzinie

4 osoby korzystają z usług bezpłatnie, 10 osób jest całkowicie lub częściowo zwolnionych (dodatkowe wydatki na leki, leczenie i rehabilitacje).

W każdym przypadku korzystania z usług, przeprowadzane są wywiady alimentacyjne, zgodnie z art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego obowiązek pomocy osobom oczekującym  w pierwszej kolejności ciąży na osobach zobowiązanych do alimentacji (małżonek, dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie).

2. Program Opieka 75+

W 2018r. gmina przystąpiła do Programu rządowego „Opieka 75+”. Ma on na celu pomoc gminom w poniesionych kosztach usług opiekuńczych kierowanych do osób w wieku 75 lat i więcej. Programem można było objąć osoby nowe oraz te, które wymagały zwiększenia ilości przyznanych już godzin usług. Program pozwolił na sfinansowanie 50% kosztów tych godzin.

Warunkiem dofinansowania Programu jest zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę. Programem objęto 14 osób, w tym 9 osób nowych oraz 5 osób, którym zwiększono ilość godzin.

W 2018 roku budżet państwa zrefundował koszt 1.100 godzin na kwotę 25.300,00 zł., tj 50% kosztów Programu.

 

Rok 2019

1. Na dzień 30 kwietnia 2019r. z usług opiekuńczych korzysta 26 osób. W okresie od
stycznia do kwietnia 2019 zrealizowano 2.974 godziny. Rosną potrzeby w tym zakresie
i gmina wspiera osoby potrzebujące.

2. Gmina przystąpiła ponownie do Programu „Opieka 75+” i w dalszym ciągu widzi potrzebę realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla tej grupy wiekowej.

W ramach tego Programu Gmina otrzyma dotację w wys. 50% kosztów zadania, który wyniesie w przybliżeniu około 40.000,00 zł. Pozostałe 50% kosztów (około 20.000 zł) gmina musi zaplanować ze środków własnych.

 

Ponadto:

Od dnia 01 czerwca 2019r. Gmina rozpoczyna realizację Projektu „Bliżej Was” przez okres 12 miesięcy.

W ramach projektu będą zatrudnione 2 opiekunki i 8 osób dodatkowo objętych będzie pomocą w formie usług opiekuńczych.

Koszt projektu wyniesie 137.316,78zł, w tym środki własne 13.732,05 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu gmina ma obowiązek utrzymać jego trwałość przez okres kolejnych 12 m-cy ze środków własnych.

 

 

II. Utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej gmina ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

W 2018r. odpłatność gminy za 18 mieszkańców wyniosła  496.075,04 zł.

Jednocześnie informuję, że na dzień 31 maja 2019r. gmina poniosła odpłatność za pobyt 17 mieszkańców w domach pomocy społecznej w wys. 241.346,16 zł. W każdym roku zwiększa się koszt utrzymania mieszkańców w dps i w miesiącu maju 2019 r. odpłatność gminy wyniosła 49.457,51 zł.

Planowane potrzeby na to zadanie na rok 2019 wyniosą około 550.000 zł.

 

III. Nowy model funkcjonowania GOPS w Obrowie.

W związku z wprowadzeniem nowego modelu funkcjonowania GOPS w ramach realizowanego projektu „Praca socjalna – bliżej rodziny”, wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracowników socjalnych:

1. stanowisko ds. pierwszego kontaktu

2. stanowisko ds. usług socjalnych

3. stanowiska ds. pracy socjalnej

4. stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją (pomoc finansowa, dożywianie dzieci w szkołach).

Nowy model ma na celu oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych,
co odciąży pracowników socjalnych i zwiększy dostępność klientów do usług świadczonych przez GOPS.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.