W Głogowie nie będzie żadnego składowiska odpadów

W Głogowie nie będzie żadnego składowiska odpadów
2020-11-12

W związku z nieprawdziwym, anonimowym (!) tekstem opublikowanym w gazecie wydawanej przez radnych Kursu na Obrowo, wyjaśniam fakty związane z planowaną inwestycją spółki WW Ekochem.

Przed kilkoma dniami ukazała się publikacja radnych Kursu na Obrowo, zatytułowana Głos Obrowa. W gazecie nie wskazano redaktora naczelnego, a żaden z opublikowanych tekstów nie ma autora. Czytelnicy nie mają więc do kogo zgłaszać się po wyjaśnienia, a ponieważ tekstów napisanych nierzetelnie, skrótowo i bez wnikania w szczegóły jest kilka, proszą mnie o odpowiedzi.

Dziś przedstawiam wyjaśnienia do pierwszego z anonimowych tekstów, zatytułowanego Składowisko odpadów w Głogowie? Na początku od razu podkreślę, że tytuł jest skrajnie nieodpowiedzialny, nierzetelny i w wprowadza mieszkańców w błąd. Taki sam jest również cały tekst, ponieważ jego autor nie pofatygował się do urzędu, nie sprawdził do dokumentów, o których pisze i w dodatku nie posiada żadnej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami. Każdy, kto cokolwiek wie o odpadach, nigdy nie pomyli i nie będzie używał zamiennie pojęć „magazynowanie i przetwórstwo odpadów” ze „składowiskiem odpadów.” Manipulacją jest więc stosowanie słowa „składowisko” w tytule i treści tekstu! Manipulacją jest straszenie mieszkańców, że w Głogowie ma być otwarte składowisko odpadów!

Pół biedy, jeśli wydawca i autor tekstu nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat i tylko z tego powodu mylą tak kompletnie różne pojęcia. Natomiast jeśli robią to celowo, z wyrachowania, dla sobie tylko wiadomych celów, jest to karygodne. Wpływa bowiem na postrzeganie gminy i sołectwa Głogowo jako miejscowości atrakcyjnej dla przyszłych mieszkańców i inwestorów. Wpływa też na zaufanie mieszkańców do urzędników. Na to się nie godzimy.

Dlatego zdecydowałam się wyjaśnić Państwu sprawę. Fakty są następujące:

W maju 2019 roku spółka WW Ekochem z Głogowa złożyła do wójta gminy Obrowo wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na terenie działki nr 76/8.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zapisano m.in. że zgodnie z art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (…) karta informacyjna zawiera wszystkie dane o rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, o rozwiązaniach chroniących środowisku. W karcie czytamy więc m. in., że:

 • Realizacja przedsięwzięcia będzie w niewielkim stopniu związana z oddziaływaniem na jakość powietrza,
 • Na etapie budowy przewiduje się selektywne gromadzenie wszystkich odpadów. Odpady opakowaniowe będą zbierane selektywnie, zabezpieczone przed rozwiewaniem poprzez belowanie na terenie inwestycji;
 • W okresie eksploatacji inwestycji powstające odpady z pracujących urządzeń będą segregowane  i zbierane w wydzielonych pojemnikach, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot. W zakresie prowadzonej działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych na terenie przedsiębiorstwa prowadzone będą następujące działania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami:
  • Zbierane odpady będą gromadzone selektywnie w opakowaniach lub związanych belach zlokalizowanych na terenie placów składowych w obszarze przedsiębiorstwa lub halach, w sposób zabezpieczony przed ich rozwiewaniem. Odpady będą gromadzone w workach typu big-bag lub oktabinach (duży tekturowy pojemnik w kształcie słupa);
  • Powstające w wyniku prowadzonego odzysku odpady będą również zbierane selektywnie i magazynowane w opakowaniach lub zbelowane;
  • Powstały w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadów produkt będzie magazynowany w istniejącej i projektowanej hali lub na placu w otoczeniu hal;
  • Miejsca magazynowania odpadów nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi. Magazynowane odpady będą odpadami suchymi i nie stanowią źródła żadnych odcieków;
  • Magazynowanie odbywać się będzie w sposób niepowodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu, a także w sposób maksymalnie zabezpieczający przed uciążliwościami dla otoczenia, np. rozwiewaniem;
 • Inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych ani podziemnych i nie wpłynie na ich pogorszenie;
 • W okresie budowy będzie miał miejsce wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, związany z emisją spalin i pyłu ze sprzętu pracującego na placu budowy. Będzie to chwilowe, odwracalne i ograniczone do placu budowy. Na etapie eksploatacji źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie inwestycji będzie wyłącznie ruch pojazdów na terenie zakładu (pojazdy ciężarowe i pojazdy osobowe pracowników);
 • Na etapie realizacji będzie występować okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych, ale już na etapie eksploatacji prace będą prowadzone w budynkach i nie będzie występowała uciążliwa emisja hałasu do środowiska. Źródłami hałasu będą tylko pracujące na dachach hal produkcyjnych wentylatory (łącznie 4) oraz ruch pojazdów po terenie zakładu. Przeprowadzona przez firmę analiza akustyczna wskazuje, że inwestycja nie będzie  źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu;
 • Omawiana inwestycja nie wpłynie istotnie na bioróżnorodność badanego terenu i obszarów przyległych ze względu na to, że realizacja inwestycji ograniczy się do istniejącego terenu, a na nim brak jest gatunków i siedlisk objętych ochroną w obszarze oddziaływania. Teren od wielu lat był użytkowany przemysłowo, a warstwa gleby została wielokrotnie przekształcona w wyniku działalności człowieka.

Zgodnie z obowiązującą w takim wypadku procedurą gmina zawiadomiła o wszczęciu postępowania strony postępowania i skierowała pisma do uzgodnień do właściwych organów: do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Po otrzymaniu pism od ww. instytucji wójt gminy nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tym samym postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez spółkę WW Ekochem wymaganej dokumentacji.

We wrześniu 2019 roku raport o oddziaływaniu na środowisko do gminy wpłynął i został przekazany ww. odpowiednim organom. W lutym 2020 roku raport został uzupełniony i ponownie skierowany do ww. instytucji. Po zapoznaniu się z nim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w postanowieniu z dnia 6 marca 2020 roku uzgodniła realizację przedsięwzięcia na podstawie przedstawionego raportu, określając szczegółowo jej warunki. Również sanepid w dniu 14 maja 2020 roku, po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, w tym z raportem oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, określił warunki wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie opinii RDOŚ i PPIS wójt gminy Obrowo w dniu 18 sierpnia br. wydał stosowną decyzję – ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń.

Od decyzji wójta jedna z mieszkanek wniosła sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do gminy wpłynęło też pismo podpisane przez dwudziestu mieszkańców gminy, którzy nie chcą tej inwestycji. Wśród podpisanych osób tylko dwie są stronami postępowania.

Języczkiem u wagi jest w tej sprawie fakt, że pismo podpisał również przewodniczący klubu radnych Kursu na Obrowo Pan Artur Kanarek, mimo że nie jest stroną w postępowaniu. Jak pamiętamy, Kurs na Obrowo wydaje gazetę, w której znalazł się anonimowy tekst o „składowisku”! w Głogowie. Tym bardziej więc za nieodpowiedzialne i nieuczciwe wobec mieszkańców Głogowa uważam opublikowanie tekstu z tak kłamliwym tytułem. Nie zakładam przecież, że pan Kanarek podpisał pismo - sprzeciw wobec inwestycji bez znajomości szczegółów przedsięwzięcia. A skoro znał szczegóły i wiedział, że w planach nie ma mowy o żadnym składowaniu odpadów, dlaczego pozwolił, aby w Głosie Obrowa opublikowano tak fałszywy tekst? To niezrozumiałe i wzbudza nieufność.

Reasumując: realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na terenie działki nr 76/8 czeka na swój finał w SKO.

Bardzo istotne jest w tej kwestii stanowisko firmy WW Ekochem, którą poprosiłam o komentarz.

- Jesteśmy firmą działającą w Obrowie od ponad 20 lat. Przestrzegamy przepisów prawa, posiadamy wymagane pozwolenia i certyfikaty i chcemy nadal, tak jak to było dotychczas, działać przy aprobacie lokalnej społeczności i gminy podkreśla Tomasz Sielski, dyrektor operacyjny w WW Ekochem Sp. z o. o., sp.k. - Nie rozumiemy, skąd obawy mieszkańców przed naszą inwestycją. Kontaktowaliśmy się z wieloma z nich, aby wyjaśnić jej szczegóły. Niestety, niektórzy nie chcieli z nami rozmawiać.  Tymczasem planowana przez nas inwestycja ma poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i walory estetyczne tego miejsca. Chcemy odnowić i przebudować obecną halę dostosowując ją do najwyższych standardów pracy i bezpieczeństwa. Mieszkańcy w żaden sposób nie odczują szkodliwości inwestycji, przeciwnie, dzięki nowej hali nasza działalność będzie jeszcze mniej zauważalna dla nich. Podtrzymujemy chęć spotkania się z mieszkańcami. Obecnie, w trakcie pandemii, możemy rozmawiać telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Jesteśmy otwarci na pytania, zależy nam na zaufaniu mieszkańców.

Dyrektor Sielski dodaje, że firma zatrudnia obecnie 70 pracowników, wśród których 80% to mieszkańcy naszej gminy. Ekochem przewiduje, że w najbliższym czasie, m.in. dzięki nowej inwestycji, w firmie powstaną nowe miejsca pracy.

Jakie wnioski płyną zatem z moich wyjaśnień?

 • Gmina zgodnie z wszystkimi przepisami prawa wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na terenie działki nr 76/8; decyzja została przez jedną z mieszkanek będących stroną w postępowaniu zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czekamy na jego postanowienie;
 • W planowanym przedsięwzięciu nie ma żadnej mowy o utworzeniu składowiska odpadów w Głogowie. WW Ekochem chce odnowić i przebudować obecną halę, dostosowując ją do standardów pracy i bezpieczeństwa. W obydwu halach, zarówno projektowanej jak i istniejącej, planuje się prowadzić proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych;
 • Tekst w gazecie radnych Kursu na Obrowo, zatytułowany Składowisko odpadów w Głogowie, jest nierzetelny, nieodpowiedzialny, wprowadza czytelników i mieszkańców gminy w błąd. Tekst zafałszowuje fakty.

Magdalena Krzyżanowska, spec. do spraw komunikacji i kontaktów z mediami


 

 

 

 

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.