Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu
2019-07-04

Komisja Otwartego Konkursu Ofert powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie oświaty na: Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Obrowo możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”, informuje że w dniu 03.07.2019 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty od poniższych oferentów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości oznaczonej w tabeli:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa i miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych

Kwota przyznanej  dotacji na rok szkolny 2019/2020  (w zł)

Przyznana liczba miejsc dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych

1

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Troskliwe Misie” Karolina Skólmowska

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Niezapominajka”

ul. Słonecznikowa 8

87-126 Obrowo

 

 

 

45

170.400,00

 

20

2

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo

Niepubliczne Małe Przedszkole w Obrowie

ul. Aleja Lipowa 39

87-126 Obrowo

 

 

 

80

468.600,00

 

55

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 639.000,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dwie oferty, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następujące (uśrednione) ilości punktów:

Oferta nr 1 = 34,25 pkt./ max 35 pkt.

Oferta nr 2 = 34,75 pkt./max 35 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferty wybrane w otwartym konkursie, podejmują działania związane z organizowaniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Obrowo. Organizacja wychowania przedszkolnego określona w ofertach nr 1 i 2 dla dzieci z terenu gminy Obrowo jest wyższa od możliwości budżetowych gminy, dlatego też z uwagi na niemalże równą ilość uzyskanych punktów, zaproponowano rozbicie limitu miejsc na dwóch oferentów pomniejszając o 25 miejsc dla każdej z ofert. Oferenci także uwzględniają zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, jak również wykazują zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjność bazy materialnej, socjalnej, umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka (tj. m. in. dobrej jakości sprzęt sportowy i rekreacyjny, bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych).

Ponadto nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu

o następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna projektu (organizacja wychowania przedszkolnego zgodnie
  z aktualnymi potrzebami gminy, z uwzględnieniem dzieci wymagających specjalnego organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki (uwzględniająca zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych) – skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 2. Organizacja przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania - skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 3. Zakres zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznejskala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 4. Jakość i atrakcyjność bazy materiałowej umożliwiającej wszechstronny rozwój dzieci (m. in. place zabaw, wyposażenie sal w środki dydaktyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny)skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 5. Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 6. Sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 7. Ocena planu finansowego placówki (uwzględniający strukturę planowanych wpływów
  i wydatków w tym: remontów bieżących, zagospodarowania otoczenia budynku oraz doposażenia przedszkola)
  skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanych dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął po zapoznaniu się

z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawarcia umowy finansowej będziemy informowali oferentów telefonicznie.

Dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                

Członkowie komisji konkursowej:

1. Przewodnicząca Komisji  Marzena Słupczewska

2. Sekretarz Komisji  Urszula Słupczewska

3. Członek Komisji   Aneta Becmer

4. Członek Komisji  Roman Skórski

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.